Thiệt, muốn làm người tiêu dùng thông thái bây giờ thì bao hack não. Đặc biệt, là khi các tập đoàn công nghiệp bắt đầu nhìn thấy miếng bánh hàng

Share